วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ผอ.ศปป.2ฯ เป็นผู้แทน ลธ.กอ.รมน. ร่วมเปิดปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม)