วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการก่อนปฏิบัติงาน ชุดวิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดิน (ชวกม.) โครงการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด การพัฒนาพื้นที่และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ตามชายแดน ณ โรงแรม เดอะเล็คกาซี่ อ.เมือง จว.นนทบุรี (เพิ่มเติม)วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการก่อนปฏิบัติงาน ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน (ชพส.) โครงการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด การพัฒนาพื้นที่และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ตามชายแดน ณ โรงแรม เดอะเล็คกาซี่ (เพิ่มเติม)วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการก่อนปฏิบัติงาน ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน (ชพส.) โครงการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด การพัฒนาพื้นที่และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ตามชายแดน (เพิ่มเติม)วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง และผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ ระยะที่ 2 พ.ศ.2566 - 2570 (เพิ่มเติม)รอง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ในฐานะผู้แทน กอ.รมน. เข้าร่วมการแถลงผลการกวาดล้างเครื่อข่ายยาสพติดรายใหญ่ 2 เครือข่าย (เพิ่มเติม)วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

กอ.รมน. โดย ศปป.2 กอ.รมน. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง และผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ ระยะที่ 2 พ.ศ.2566-2570 (เพิ่มเติม)

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาผู้มีอาการทางจิตจากยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Quick win) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น กทม. (เพิ่มเติม)วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

รอง ผอ.ศปป.๒ กอ.รมน. ในฐานะผู้แทน กอ.รมน. เข้าร่วมการแถลงผลการปราบปราม 3 เครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ ณ บช.ปส. (เพิ่มเติม)