วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.  พบปะกำลังพลประจำสัปดาห์ ส่วนงานเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (เพิ่มเติม)
ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (เพิ่มเติม)
ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์และผลการปฏิบัติที่สำคัญประจำวันของกอ.รมน. (War room) (เพิ่มเติม)