คู่มือปราบปรามยาเสพติดคู่มือการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการ
การจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด
ตามแผนปฏิบัติการด้านการปอ้งกันและปราบปรามยาเสพติด
❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂
➧มาตรการการป้องกันยาเสพติด
➧แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน และการพัฒนาทางเลือก
➧แผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน
➧โครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด
➧ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน (ชพส.) 
➧ชุดวิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดิน (ชวกม.) 
➧โครงการสร้างเครือข่ายผู้นำหมู่บ้าน/ชมุชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด 

➧ชุดวิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่ายผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง (ชบข.)