วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ประชุมมอบแนวทางการดำเนินงานเร่งด่วนตามแผนงานของ ศปป.2 กอ.รมน. แก่ผู้แทน กอ.รมน.ภาค 4 ภาค รายละเอียดเพิ่มเติมวันปันสุข ปันน้ำใจ สร้างรอยยิ้ม

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ได้นำไข่ไก่สด มามอบให้กับกำลังพล ศปป.2 กอ.รมน. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงาน และลดค่าใช้จ่ายในการครองชีพ รายละเอียดเพิ่มเติมผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว(อคบต.) ครั้งที่ 3/2564 รายละเอียดเพิ่มเติมวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เข้าร่วมประชุม ให้ข้อมูล และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ต่อ คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 8/2564 รายละเอียดเพิ่มเติมวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

 ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมมอบแนวทางการดำเนินงานฯ ตามโครงการ สปท., สรต. ให้กับ ทีมงาน ททบ.5 รายละเอียดเพิ่มเติมวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมแนวทางการปฏิบัติงานส่วนงานเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ห้วง พ.ค.64 - ก.ย.64 รายละเอียดเพิ่มเติม วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

วันปันสุข ปันน้ำใจ สร้างรอยยิ้ม

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ได้กรุณานำแพรแถบฯ มามอบให้กับกำลังพล ศปป.2 กอ.รมน. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน รายละเอียดเพิ่มเติมผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 4/2564 รายละเอียดเพิ่มเติม ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานการประชุม นขต.ศปป.2 กอ.รมน. ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบ google meet รายละเอียดเพิ่มเติมผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เข้าร่วมประชุมสรุปสถานการณ์และผลการปฏิบัติที่สำคัญประจำวัน (MB) ผ่านระบบ VTC รายละเอียดเพิ่มเติมวันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เข้าร่วมประชุมฯ นขต.กอ.รมน. ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบ VTC รายละเอียดเพิ่มเติมวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมสั่งการ เตรียมการและดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ชายแดนด้านเมียนมา รายละเอียดเพิ่มเติม