วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

 ผอ.ศปป.๒ กอ.รมน. และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดียและผู้หลบหนีเข้าเมืองทางทะเล ในพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัดตรัง (เพิ่มเติม)

 
 

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563

 ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และคณะ เข้าร่วมพิธีมอบธงสัญลักษณ์และใบรับรองครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติด จำนวน 50 ครัวเรือน ณ บ้านหนองบ้านเก่า หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี (เพิ่มเติม)
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563

 รวมภาพบรรยากาศการประชุมสรุปผลการปฏิบัติการตามโครงการตรวจสอบจัดระเบียบและคุ้มครองแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ 2563 ห้วงวันที่ 10 - 11 ส.ค. 63 ณ โรงแรมราชศุภมิตร จ.กาญจนบุรี

 

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563

 ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานของกำลังพล ศปป.2 กอ.รมน. ณ ห้องประชุม ศปก.ทบ.(เดิม) ชั้น 2 กอ.รมน. สวนรื่นฤดี กทม. (เพิ่มเติม)