ติดต่อเรา

ศปป.2 กอ.รมน.

ที่อยู่ 

 • ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (สวนรื่นฤดี) ถนน นครราชสีมา แขวง วชิระ เขต ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

การติดต่อ โทรศัพท์/โทรสาร

 • หน้าห้องผู้อำนวยการศูนย์ฯ : โทรศัพท์ 02-241-2351- 6 , 02-241-2051-6 ต่อ 83503

 • ส่วนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : โทรศัพท์ 02-241-2351-6 ต่อ 83502 และโทรสาร (FAX) 02-2414042

 • ส่วนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว ผู้หลบหนีเข้าเมือง และการค้ามนุษย์ : โทรศัพท์ 02-241-2351-6 ต่อ 83606 และโทรสาร (FAX) 02-241-7249

 • ส่วนงานจัดระเบียบสังคม : โทรศัพท์ 02-241-2351-6 ต่อ 83507

 • ส่วนแผนงานโครงการงบประมาณและติดตามประเมินผล : โทรศัพท์ 02-241-2351-6 ต่อ 83504

 • ฝ่ายสนับสนุน : โทรศัพท์ 02-241-2351-6 ต่อ 83520 , 83557 และโทรสาร (FAX) 02-241-7248

 
ส่วนอำนวยการ
 1. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง (สนย.กอ.รมน.)
 2. สำนักงานโฆษก (สง.โฆษก กอ.รมน.)
 3. สำนักการข่าว (สขว.กอ.รมน.)
 4. สำนักงานกิจการมวลชนและสารนิเทศ (สมท.กอ.รมน.)
 5. สำนักบริหารงานบุคคล (สบค.กอ.รมน.)
 6. สำนักบริหารงานทั่วไป (สบป.กอ.รมน.)
 7. สำนักงบประมาณและการเงิน (สปง.กอ.รมน.)
 8. สำนักจเร (สจร.กอ.รมน.)
 9. ศูนย์บูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน (ศบข.กอ.รมน.)
 10. ศูนย์ติดตามสถานการณ์ (ศตส.กอ.รมน.)
 11. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.กอ.รมน.)
 12. กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.กอ.รมน.)
 13. สำนักงานเลขานุการ (สลก.กอ.รมน.)