นโยบาย/ข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา


ข้อสั่งการของ รอง นรม. และ รมว.กห. 
 ในการประชุมเพื่อบูรณาการการขับเคลื่อนการปรองกันและปราบปรามยาเสพติดให้เป็นรูปธรรม  
ตามข้อสั่งการ นรม.ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ..๖๑, ๑๓๓๐ ห้องภาณุรังษี ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม

----------------------------------

  • การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนั้น งานด้านการข่าว ถือว่าสําคัญอย่างยิ่ง ขอให้สํานักงาน ... สํานักงานข่าวกรองแห่งชาติ ทหาร ตํารวจ และทุกหน่วยงาน ต้องไปกําหนดแนวทางในการวางระบบงาน ด้านการข่าวยาเสพติดที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถแจ้งเตือนภัยยาเสพติดได้อย่างแม่นยําทันต่อ สถานการณ์

  • กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม และสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติต้องแสวงหาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน และต่างประเทศ ในการร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มากขึ้นจนถึงขั้นที่สามารถหยุดการผลิตจากต่างประเทศได้

  • กองกําลังป้องกันชายแดนทุกกองกําลัง ต้องดําเนินการบูรณาการกับกําลังตํารวจตระเวนชายแดน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพิ่มความเข้มงวดในมาตรการตรวจและสกัดกั้นการนําเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดน

  • สํานักงานตํารวจแห่งชาติ รวมถึงกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค - ดําเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้งเข้มงวดในมาตรการตรวจและสกัดกั้นการลําเลียงยาเสพติดภายในประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของยาเสพติด

  • กระทรวงมหาดไทย ให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ปลอดจากยาเสพติด โดยใช้กลไกกํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน และเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน

  • กระทรวงศึกษาธิการ ต้องช่วยสอดส่องดูแลโรงเรียน สถานศึกษา เพื่อให้เยาวชน ปลอดจากยาเสพติด

  • กระทรวงสาธารณสุข ไปกําหนดแผนฟื้นฟูและบําบัดผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพ โดยไม่ให้กลับมาเสพยาเสพติดอีกหรือมีผู้เสพรายใหม่

  • กระทรวงแรงงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม ไปดําเนินการวางระบบตรวจสอบเฝ้าระวังและป้องกัน เพื่อมิให้เกิดแหล่งซื้อขายยาเสพติด รวมทั้งสารตั้งต้นในพื้นที่ประกอบการ และโรงงานต่างๆ

  • ให้ กอ.รมน. กํากับดูแล เพื่อให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามกรอบแนวทางในการดําเนินการที่กําหนด รวมทั้งกลไก ในการขับเคลื่อน กํากับ และติดตามส่วนราชการต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนงาน และการรายงานผลการปฏิบัติตามที่รัฐบาลกําหนด โดยใช้ประโยชน์จากศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) และศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทุกระดับ ที่จัดตั้งไว้แล้ว เป็นหน่วยหลัก โดยให้คณะกรรมการอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคและจังหวัด เป็นส่วนสนับสนุน

  • ให้ กขป. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีรมช.กห. เป็นประธาน และเลขาธิการ กอ.รมน. เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้คณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าว รายงานผลการปฏิบัติให้ กขป. ทราบทุกวงรอบ เดือน 

ทั้งนี้เป้าหมายการดําเนินการที่สําคัญคือ จะมุ่งเน้นการขับเคลื่อน กํากับ และติดตามการดําเนินงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะฝ่ายความมั่นคงในการดําเนินงานป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดในส่วนที่รับผิดชอบ เพื่อเสริมการปฏิบัติของศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ซึ่งดําเนินการภายใต้กรอบแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด .. ๒๕๖๒ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และนําไปสู่การลดความต้องการยาเสพติดภายในประเทศ ทําให้สังคมไทยปลอดจากภัยยาเสพติดอย่างแท้จริง


เมื่อวันที่ ๑๑ .. ๖๑ พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/ผอ.รมน. เป็นประธานในพิธี จัดงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๑ และแถลงแผนการปฏิบัติงานประจจำปี ๒๕๖๒ ของ กอ.รมน. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงได้รับทราบผลการปฏิบัติงานรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรของ กอ.รมน. ประจำปี ๒๕๖๑ รวมถึงกรอบดำเนินงานรักษาความมั่นคง ภายในราชอาณาจักรของ กอ.รมน. ประจำปี ๒๕๖๒ และแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันกับ กอ.รมน. ในการบูรณาการ ประสานงานและพัฒนาสัมพันธภาพระหว่างส่วนราชการ และเพื่อให้ ผอ.รมน. ได้พบปะ มอบนโยบาย สั่งการ และให้กรอบแนวทางการปฏิบัติงานรักษาความมั่นคงภายในราอาณาจักรประจำปี ๒๕๖๒ ให้แก่หน่วยขึ้นตรง ของ กอ.รมน. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคง ได้นำไปยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป