ภารกิจ/ขอบเขตรับผิดชอบศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2

มีหน้าที่ บูรณาการในการวางแผน อำนวยการ ประสานการปฏิบัติ และกำกับดูแลงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางสังคม ได้แก่ ปัญหายาเสพติด ปัญหาแรงงานต่างด้าว และผู้หลบหนีเข้าเมือง การค้ามนุษย์ การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน และปัญหาสังคมอื่นที่ได้รับมอบ มีผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ขอบเขตความรับผิดชอบ และหน้าที่ที่สำคัญ

1 จัดทำแผนแนวทางปฏิบัติและข้อเสนอแนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางสังคม 

2 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงปลอดภัยในสังคม 

3 ติดตามตรวจสอบและประเมินแนวโน้มสถานการณ์ที่จะก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมได้แก่ปัญหายาเสพติดปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและปัญหาอื่นๆที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีประเพณีวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของสังคมไทย 

4 อำนวยการประสานงานและเสริมการปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการป้องกันควบคุมแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นภัยหรืออาจเป็นภัยต่อความมั่นคงที่จะก่อให้เกิดความไม่สงบต่อประชาชนหรือรัฐ 

5 เสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ที่ต้องร่วมกันสร้างสรรค์ให้เป็นสังคมที่น่าอยู่รวมทั้งการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมต่างๆที่กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยรวม 
********************