วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563


ทีมข่าว นสพ. ต้านอาชญากรรมยาเสพติด ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เพื่อขอสัมภาษณ์เนื่องในวันวันต่อต้านยาเสพติดสากล (เพิ่มเติม)

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. พร้อมคณะ เดินทางไปเยี่ยมและรับฟังปัญหาแรงงานข้ามชาติ โดยมี ผอ.มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน ให้การต้อนรับ (เพิ่มเติม)
ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์และผลการปฏิบัติที่สำคัญประจำวันของ กอ.รมน.(เพิ่มเติม)

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นผู้แทนเลขาธิการ กอ.รมน. เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (อกบร.) ครั้งที่ 2/63 (เพิ่มเติม)

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย กองทุนแม่ของแผ่นดิน ทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม ให้กับหัวหน้าชุด ชวกม. (เพิ่มเติม)
ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. พร้อมคณะ เข้าพบ ผบช.น. เพื่อหารือข้อราชการด้านบูรณาการงานจัดระเบียบสังคม ในพื้นที่ บชน. (เพิ่มเติม)

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ได้นำเครื่องบริโภคมามอบให้กับกำลังพล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และลดค่าใช้จ่ายในการครองชีพของกำลังพล (เพิ่มเติม)
ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานเปิดการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) เพื่อชี้แจง กอ.รมน.จังหวัด ถึงรายละเอียดแผนงานโครงการประจำปี 63 (เพิ่มเติม) 


วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ร่วมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 2/63 (เพิ่มเติม)

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นผู้แทนเลขาธิการ กอ.รมน. เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา (เพิ่มเติม)

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ผอ.สำนักยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป.ป.ส. พร้อมคณะ เข้าพบ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เพื่อหารือในเรื่องการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนฯ และอื่นๆ (เพิ่มเติม)

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. พร้อมคณะ เข้าพบ นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อขอคำแนะนำและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านงานป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว ผู้หลบหนีเข้าเมืองและการค้ามนุษย์ และอื่นๆ (เพิ่มเติม)
ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. พร้อมคณะ เข้าพบ นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง เพื่อขอคำแนะนำและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (เพิ่มเติม)

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันยาเสพติด ครั้งที่ 1/63 (เพิ่มเติม)
ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. มอบอาหารว่างให้กับกำลังพล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ (เพิ่มเติม)

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. พร้อมคณะ เข้าพบ พล.ท. วิชัย ชูเชิด ผบ.ศรภ. เพื่อขอคำแนะนำและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการบูรณาการงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (เพิ่มเติม)
ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. พร้อมคณะ เข้าพบ พล.ท. ไพโรจน์  วิไลลักษณ์ จก.ชด.ทหาร เพื่อขอคำแนะนำและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการบูรณาการงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (เพิ่มเติม)

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานการประชุม นขต.ศปป.2 กอ.รมน. (ประจำเดือน พ.ค. 63) (เพิ่มเติม)
ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นผู้แทนเลขาธิการ กอ.รมน. เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา (เพิ่มเติม)

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) ร่วมกับ ผู้แทน กอ.รมน.ภาค/สย.(8 สย.)(เพิ่มเติม)

วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (ครั้งที่ 2)(เพิ่มเติม)

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. มอบอาหารแห้งให้กับกำลังพลฯ (เพิ่มเติม) 
ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. พร้อมคณะ เข้าพบ นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อขอคำแนะนำและแลกเปลี่ยนข้อมูล(เพิ่มเติม)

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.  พบปะกำลังพลประจำสัปดาห์ ส่วนแผนและโครงการ (เพิ่มเติม)
รอง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.และ ผช.ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.จังหวัด น.บ. (เพิ่มเติม)
ศปป.2 กอ.รมน. จัดกำลังพลร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลฯ (เพิ่มเติม)