การจัดหน่วย


งานป้องกัน และแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์

งานการจัดระเบียบสังคม

งานโครงการงบประมาณ และติดตามประเมินผล

********************