วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566

กอ.รมน.ภาค3 สย.2 โดย ชพส.3217 บูรณาการร่วมกับ อบต.ชนแดน และคณะกรรมการหมู่บ้าน พร้อมด้วยประชาชนบ้านสบพาง จัดกิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 ณ หอประชุม บ.สบพาง หมู่ 6 ต.ชนแดน อ.สองแคว จว.น.น.

รอง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นผู้แทน เลขาธิการ กอ.รมน./คณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิด พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมศรียานนท์ สตช.
 

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566

กอ.รมน.ภาค 3 สย.2 โดย ชพส.3204 บูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่, ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน ดำเนินกิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (ครั้งที่ 1) ณ บ้านต้นโชค ม.5 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จว.ช.ม.ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และคณะ เดินทางเข้าพบ ผอ.รมน.ภาค 3 เพื่อชี้แจงนโยบายในการปฏิบัติงานของ ผอ.รมน. และแลกเปลี่ยนข้อมูลการปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2567


กอ.รมน.ภาค 3 สย.2 โดย ชพส.3217 บูรณาการร่วมกับฝ่ายความมั่นคง อ.สองแคว, ส่วนราชการ/หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือคณะทำงานศูนย์ประสานงานกลไกเฝ้าระวังลุ่มน้ำโขงแบบมีส่วนร่วม (NTS-Mekong Watch Coordination Center) ณ ห้องประชุมเจ้าหลวงแฉ่ง 1 ที่ว่าการ อ.สองแคว จว.น.น.วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566


 

ชพส.2101 ร่วมเปิดด่านประเพณี (สะพาน) ณ จุดผ่อนปรนบ้านเหมืองแพร่ อ.นาแห้ว จว.ล.ย.
วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566

 


ผอ.รมน.ภาค 4 สย.1 พร้อมคณะตรวจเยี่ยม เดินทางตรวจเยี่ยม ชพส.ที่ 4105-4109 ตามแนวชายแดน ไทย-เมียนมา ด้าน จว.ร.น.วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566
 

ศปป.๒ กอ.รมน. จัดการประชุมเพื่อตรวจสอบและปรับแผนปฏิบัติการเรื่องผู้หลบหนีเข้าเมืองและโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ณ ห้องประชุม ศปป.๒ กอ.รมน.ผอ.สำนักยุทธศาสตร์ ป.ป.ส.และคณะ เข้าพบปะหารือข้อราชการประสานแผนการปฏิบัติ กับ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ณ ห้องประชุม ศปป.2 กอ.รมน.วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566


 

 บรรยากาศการอบรมปฐมนิเทศกำลังพลปฏิบัติงานป้องกันชายแดน (ชุดปฏิบัติการ กอ.รมน. ชุดพัฒนามวลชนสัมพันธ์ (ชพส.) กอ.รมน.ภาค 2) ณ โรงแรมรายาแกรนด์ อ.เมือง จว.น.ม.ศปป.2 กอ.รมน. ได้จัดการประชุมทางไกล ในแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด และแผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ณ ห้องประชุม ศปป.2 กอ.รมน. เพิ่มเติม


วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566

รอง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เข้าร่วมการแถลงข่าวจับกุมเครือข่ายยาบ้า ร่วมกับหน่วยบูรณาการในการจับกุมยาบ้าที่ลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ ณ บช.ปส. (เพิ่มเติม)วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566

รอง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการก่อนปฏิบัติงาน ชุดวิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดิน (ชวกม.) โครงการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด การพัฒนาพื้นที่และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ตามชายแดน ณ โรงแรม เดอะเล็คกาซี่ อ.เมือง จว.นนทบุรี (เพิ่มเติม)