วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.

(เพิ่มเติม)