วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563

 ศปป.2 กอ.รมน. เดินทางไปให้แนวทาง และวิธีการดำเนินงานการจัดตั้งหมู่บ้านแกน (CORE VILLAGE) กับ ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน (ชพส.), ชุดวิทยากรกระบวนการเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็ง (ชบข.), ชุดวิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดิน (ชวกม.) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มทบ.24 อ.เมือง จ.อุดรธานี (เพิ่มเติม)

  


วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563

 ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ และร่วมแสดงความยินดีกับกำลังพลของ  ศปป.2 กอ.รมน. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น (เพิ่มเติม)


ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมเรื่องสื่อประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ ผู้แทน ททบ.5 (เพิ่มเติม)

  

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานการประชุม แผนงาน/โครงการ งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ห้องประชุม สำนักงาน จเร กอ.รมน. (เพิ่มเติม)ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานการประชุม สรุปสถานการณ์และผลการปฏิบัติที่สำคัญประจำวัน (MB) ผ่านระบบ VTC ณ ห้องประชุม สบข.กอ.รมน. (เพิ่มเติม)วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563

 "แบ่งปัน วันสุข"

วันศุกร์ที่ 4 ธ.ค. 63 เวลา 11.30 น. 

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. มอบหมายให้ รอง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นผู้แทน นำเครื่องบริโภคมามอบให้กับกำลังพล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ (เพิ่มเติม)วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563

 ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นผู้แทน ลธ.กอ.รมน. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาความมั่นคงและการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจแนวชายแดนไทย  ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ(สผ.) 407 ชั้น 4 อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (เพิ่มเติม)