เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 66 เวลา 13.30 น. ศปป.2 กอ.รมน. จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมืองห้วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 กับผู้แทนจากกระทรวงแรงงาน โดยมี พล.ท. ศุรพงษ์ ชำนิยันต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ศปป.2 กอ.รมน.