วันที่ 17 พ.ค. 64, 1500 พล.ท.ธนณัฐ  ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมสั่งการ เตรียมการและดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ชายแดนด้านเมียนมา เพื่อป้องกันการลักลอบเดินทางเข้าประเทศไทยตามแนวใช้แดนอันเนื่องมาจากผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในเมียนมา และสถานการณ์ด้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบด้วย พื้นที่ส่วนกลางของประเทศไทยจำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ กอ.รมน.กทม, กอ.รมน. จังหวัด ป.ท., ส.ป. และ ส.ค. พื้นที่ชายแดนด้านเมียนมา จำนวน 10 จังหวัด ได้แก่ กอ.รมน.จังหวัด ช.ร., ช.ม., ม.ส., ต.ก., ก.จ., ร.บ., พ.บ., ป.ข., ช.พ. และ ร.น. ผ่านระบบการประชุม Google meet ณ ห้องประชุม ศปป.2 กอ.รมน. สวนรื่นฤดี กทม.