เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 66 พล.ท.ศุรพงษ์ ชำนิยันต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและตรวจติดตาม การดำเนินงามตามแผนงาน/โครงการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด การพัฒนาพื้นที่ และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่เกาะกูด ณ ชพส.1306 กอ.รมน.ภาค 1 สย.3 อ.เกาะกูด จ.ตราด ในการนี้ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และคณะได้ร่วมประชุมหารือกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ แนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนรับทราบผลการปฏิบัติงาน/ปัญหาข้อขัดข้องในการทำงานของส่วนราชการในพื้นที่ และ ชพส.1306 เพื่อนำมาซึ่งการบูรณาการ พัฒนาปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป