เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 66 พล.ท.จิรวัฒน์ นาคะรัตน์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ได้เข้าร่วมการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามปฏิบัติการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ สำนักงาน ป.ป.ส. โดยมี นายธนากร คัยนันท์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานการประชุม โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. ปฏิบัติการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

2. การกำหนดพื้นที่ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามมาตรา 5 (10) ของประมวลกฎหมายยาเสพติด