วันที่ 20 ธ.ค. 66 กอ.รมน.ภาค3 สย.2 โดย ชพส.3217 บูรณาการร่วมกับ อบต.ชนแดน และคณะกรรมการหมู่บ้าน พร้อมด้วยประชาชนบ้านสบพาง จัดกิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 ณ หอประชุม บ.สบพาง หมู่ 6 ต.ชนแดน อ.สองแคว จว.น.น. มี นายกมล พิมพ์ชัยมูล ผญบ.สบพาง เป็นประธานฯ


โดยมีกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อต่อต้านยาเสพติด, การขับเคลื่อนหมู่บ้านเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดตามโครงการจัดตั้งหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด, ทบทวน 10 ขั้นตอนกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยประธานกองทุนฯ, จัดทำแผนการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชุน, แผนปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดของชุมชุน, แผนปฏิบัติการเสริมความมั่นคง, แผนการเฝ้าระวังยาเสพติดของชุมชน