เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 65 เวลา 10.30 น. ศปป.2 กอ.รมน. ลงพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 4 สย.1 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหมู่บ้านตามชายแดน ประจำปีงบประมาณ 2565 (CORE VILLAGE) องค์กรเผชิญภัยคุกคามหมู่บ้าน(องค์กรผู้ใหญ่), ชมรมเยาวชนอาสาพัฒนาหมู่บ้าน(องค์กรเด็ก) และได้มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ จำนวน 50 ชุด พร้อมชมสาธิตการปฏิบัติของ กกล.เผชิญภัยคุกคามหมู่บ้าน ณ ยางเกาะ ต. ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา พร้อมทั้งปล่อยลูกปลาตะเพียนขาวลงสระเก็บน้ำ โคก หนอง นา โมเดล บ้านยางเกาะ จากนั้นได้เดินทางไปยัง ด่านศุลกากรสะเดา และด่านปาดังเบซาร์ เพื่อประสานการปฏิบัติในการกำหนดมาตราการการผ่านแดนที่มีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องในสถานการณ์โควิด 19 การลักลอบเข้าเมือง การนำพายาเสพติดสิ่งผิดกฎหมาย เป็นต้น