ในวันพุธที่  23 ธ.ค. 63 เวลา 0900

ศปป.2 กอ.รมน. ให้แนวทางและวิธีการดำเนินงานการจัดตั้งหมู่บ้านแกน (CORE VILLAGE) ตามแผนงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่บ้านตามแนวชายแดนไทย ปี 2564 ให้กับ ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน (ชพส.), ชุดวิทยากรกระบวนการเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็ง (ชบข.), ชุดวิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดิน (ชวกม.) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มทบ.24 อ.เมือง จ.อุดรธานี