ย้ำผ่อนปรนแรงงานต่างด้าว พิสูจน์สัญชาติ ถึง 30 มิ.ย. 2561

ตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 33/2560 เรื่อง มาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ได้ผ่อนปรนให้แรงงานต่างด้าวขยายเวลาดำเนินการออกไปอีก 6 เดือน จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 61 ตามมติ ครม.เมื่อ 19 ธ.ค. 60 การขออนุญาตทำงาน และจัดทำปรับปรุงทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าว ตามที่กระทรวงแรงงาน เสนอ โดยผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวที่ยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อขอจัดทำทะเบียบประวัติกับกรมการจัดหางานผ่านช่องทางที่รัฐกำหนด อาทิ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ และผ่านระบบออนไลน์ จนถึงวันที่ 31 มี.ค.นี้ แต่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์สัญชาติเพื่อประทับตราให้อยู่ในประเทศไทยและจัดทำเอกสารต่างๆไม่เรียบร้อยตามขั้นตอน ให้อยู่ในประเทศได้จนถึงวันที่ 30 มิ.ย.นี้ เพื่อจัดทำเอกสารต่างๆให้เรียบร้อย