วันที่ 31 ส.ค. 63 

พล.ท.ธนณัฐ  ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.๒ กอ.รมน. และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดียและผู้หลบหนีเข้าเมืองทางทะเล ในพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัด ต.ง. โดยมีนายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ต.ง. และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง ให้การต้อนรับและนำเข้ารับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ด้านการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดียและผู้หลบหนีเข้าเมืองทางทะเล ปัญหายาเสพติด และแรงงานต่างด้าว หลังจากเสร็จสิ้นการบรรยายสรุป ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามเส้นทางหลบหนีเข้าเมืองของชาวโรฮีนจาในบริเวณพื้นที่ท่าเทียบเรือกันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง