วันที่ 4 ก.ค. 66 พ.อ.พจฤทธิ์ รอบคอบ ผอ.สปส.ศปป.2 กอ.รมน. พร้อมคณะฯ ร่วมเป็นวิทยากร ตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมืองด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ บางพลัด กทม. ทั้งนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และอภิปรายการดำเนินงานรวมถึงการเสนอปัญหา/ข้อเสนอแนะในกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินของแต่ละกลุ่มเป็นไปอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ โดยใช้แนวทางและความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม แสดงให้เห็นว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการกองทุนแม่ ฯ เป็นอย่างดี ทั้งนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปขยายผลสร้างความเข้าใจแก่สมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชนได้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานกองทุนแม่ ฯ ให้เข็มแข็งและร่วมกันต่อต้านเพื่อเอาชนะยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน ซี่งเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศต่อไป