วันอังคารที่ 8 ก.ย. 63 เวลา 13.00 น. พล.ท. ธนณัฐ  ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และคณะ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันยาเสพติด ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงาน ป.ป.ส. ดินแดง กทม.