วันที่ 9 ก.ค. 64, 0800

พล.ท.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และคณะทำงาน (ชุดตรวจเฉพาะกิจ) เดินทางลงพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 1 สย.3 และ กกล.บูรพา เพื่อตรวจเยี่ยมและประสานการปฏิบัติตามที่ ผบ.ศปก.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติแนวทางการสกัดกั้นและปราบปรามการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ตามกำหนดการดังนี้


0900 รับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติตามมาตรการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามแนวชายแดน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมด่านถาวรบ้านผักกาด ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี จากนั้นได้ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ให้กับ ชุดปฏิบัติงาน ชพส., ชบข. พร้อมทำกิจกรรม CSR นำถุงยังชีพและของใช้ที่จำเป็นไปมอบให้ชาวชุมชนด่านถาวรบ้านผักกาด จำนวน 100 ชุด เพื่อเพิ่มกำลังใจสู้ภัย COVID-19

1400 รับฟังการบรรยายสรุป การปฏิบัติตามมาตรการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามแนวชายแดน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ร.12 พัน 3 รอ.
จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่จต.อ.09 บ.ป่าไร่ ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว และรับฟังการชี้แจงสถานการณ์ และการปฏิบัติตามมาตรการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมือง จากฉก.อรัญประเทศ พร้อมทำกิจกรรม CSR นำถุงยังชีพและของใช้ที่จำเป็นไปมอบให้ชาวบ้าน จต.อ 09 จำนวน 20 ชุด เพื่อเพิ่มกำลังใจสู้ภัย COVID-19 และได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ จต.ส.30

วัดหนองหญ้าแก้ว ต.โคกสูง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว และรับฟังการชี้แจงสถานการณ์ และการปฏิบัติตามมาตรการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองฯ จาก ฉก.ตาพระยา พร้อมทำกิจกรรม CSR นำถุงยังชีพและของใช้ที่จำเป็นไปมอบให้ชาวบ้าน จต.ส.30 วัดหนองหญ้าแก้วจำนวน 60 ชุด เพื่อเพิ่มกำลังใจสู้ภัย COVID-19

1530 เดินทางไปตรวจเยี่ยม ชรบ.ประจำหมู่บ้านโนนสูง ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว และรับฟังการชี้แจงการปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องจากส่วนราชการในพื้นที่ พร้อมทำกิจกรรม CSR นำถุงยังชีพและของใช้ที่จำเป็นไปมอบให้ชาวบ้านโนนสูง จำนวน 20 ชุด เพื่อเพิ่มกำลังใจสู้ภัย COVID-19 และมอบน้ำดื่ม จำนวน 50 โหล ให้กับ อบต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
1630 คณะฯ เดินทางกลับ จบภาระกิจฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย