ศปป.2 กอ.รมน. เข้าหารือข้อราชการและอวยพร นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ ห้องรับรอง กระทรวงแรงงาน ดินแดง กทม.