งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสรุปแผนปฏิบัติการร่วมแม่น้ำโขงปลอดภัยเพื่อการควบคุมยาเสพติด 6 ประเทศ 
กัมพูชา จีน สปป.ลาว เมียนมา ไทย เวียดนาม
--------------------------------------------------------------


ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561)


ด้วย ครม. ได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย 6 ประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน ลาว เมียนมา ไทย กัมพูชา และ เวียดนาม ระยะเวลา 3 ปี (2559 – 2561) เมื่อ 19 ม.ค. 59 ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้จัดการประชุมระดับรัฐมนตรี เรื่อง แผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย 6 ประเทศ ระยะเวลา 3 ปี สรุปได้ดังนี้


1. แผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย 6 ประเทศ จีน ลาว เมียนมา ไทย กัมพูชา และ เวียดนาม ระยะเวลา 3 ปี (2559 – 2561) มีรายละเอียดดังนี้

     1.1 วัตถุประสงค์
             1.1.1 เพื่อสนับสนุน การปฏิบัติการปิดล้อม ตรวจค้น สกัดกั้นและการสืบสวนหาข่าว พฤติการณ์ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดพื้นที่ตามลำแม่น้ำโขงและพื้นที่ต่อเนื่อง
             1.1.2 เพื่อสนับสนุนหน่วยงานปฏิบัติการในการปราบปรามผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อย่างมีประสิทธิภาพ และการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
             1.1.3 เพื่อลดระดับปัญหาการลักลอบลำเลียงยาเสพติด การค้า การแพร่ระบาดยาเสพติด ในพื้นที่ตามลำแม่น้ำโขงและพื้นที่ต่อเนื่อง และลดปัญหาการลำเลียงสารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์ การผลิตยาเสพติด
             1.1.4 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจแก่ประชาชน ในการดำเนินการปราบปราม ยาเสพติดอย่างจริงจังของรัฐบาลแต่ละประเทศ
             1.1.5 เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดในแต่ละประเทศ
     1.2 เป้าหมาย
             1.2.1 ปฏิบัติการในพื้นที่ส้าคัญที่ติดกับแม่น้ำโขง และพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ เพื่อสกัดกั้น สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ไม่ให้เข้าไปในพื้นที่ที่เป็นแหล่งผลิตยาเสพติดให้ได้มากที่สุด
             1.2.2 การกดดันกลุ่มผู้ผลิตยาเสพติดในพื้นที่ผลิตยาเสพติดได้ยากขึ้น รวมทั้งทำลาย แหล่งผลิตหรือทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ
             1.2.3 สกัดกั้นยาเสพติดที่ผลิตแล้วไม่ให้ถูกลักลอบนำออกจากแหล่งผลิต เพื่อตัดตอน และ ทำลายรายได้ของกลุ่มผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด
             1.2.4 สร้างความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ที่ปราบปรามยาเสพติดของ 6 ประเทศ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดร่วมกันอย่างมีเอกภาพ

2. กรอบความคิด มี 4 กรอบ คือ

     2.1 การมองพื้นที่ปฏิบัติการในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ เป็นพื้นที่เดียวกัน เพื่อให้สามารถบูรณาการแผนปฏิบัติการได้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
     2.2 กำหนดพื้นที่ดำเนินการสามวง วงใน เป็นพื้นที่ผลิตยาเสพติดในรัฐฉาน วงกลาง เป็นพื้นที่ทางผ่านยาเสพติดเป็นพื้นที่ต่อเนื่องจากสามเหลี่ยมทองคำ วงนอก เป็นพื้นที่นำเข้าสารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์
     2.3 ความร่วมมือในการสกัดกั้นสารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์การผลิตยาเสพติด
     2.4 ดำเนินการต่อเนื่องระยะยาว คือ กำหนดเป็นแผนปฏิบัติการ ๓ ปี และขยายพื้นที่ ให้ครอบคลุม โดยเชิญ กัมพูชาและเวียดนามเข้าร่วมด้วย

3. มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติ
     3.1 มาตรการที่สำคัญ ได้แก่ การสกัดกั้นสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ ที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด (เฮโรอีน ไอซ์ และยาบ้า) ไม่ให้เข้าสู่แหล่งผลิต  กำจัดเส้นทางการลักลอบลำเลียงยาเสพติดของแต่ละประเทศสกัดกั้นเรือที่เกี่ยวข้องกับการลำเลียงยาเสพติด กำจัดพื้นที่พักและแพร่กระจายยาเสพติด คัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายที่มีปัญหายาเสพติด เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาทางเลือกตามความเหมาะสม และหมู่บ้านคู่ขนานตามแนวชายแดน เป็นต้น
     3.2 แนวทางปฏิบัติ
            3.2.1 การควบคุมและสกัดกั้นสารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์การผลิตยาเสพติด
            3.2.2 การกำจัดการลักลอบลำเลียงยาเสพติดทางบก
            3.2.3 การกำจัดการลักลอบลำเลียงยาเสพติดตามลำแม่น้าโขง
            3.2.4 การกำจัดการผลิตและการค้ายาเสพติด
            3.2.5 ให้มีการพัฒนาทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับหมู่บ้านเป้าหมาย
            3.2.6 การเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการดำเนินการของโครงการแม่น้าโขงปลอดภัย

4. แผนงานโครงการ และกิจกรรมที่สำคัญ
     4.1 แผนที่ 1 แผนควบคุม สกัดกั้นสารตั้งต้น เคมีภัณฑ์
     4.2 แผนที่ 2 แผนสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดผ่านแม่น้าโขงและพื้นที่สำคัญ
     4.3 แผนที่ 3 แผนสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดทางบก
     4.4 แผนที่ 4 แผนสืบสวน ปราบปรามกลุ่มผู้ผลิตและผู้ค้าที่สำคัญ
     4.5 แผนที่ 5 แผนสนับสนุนมาตรการและการพัฒนาพื้นที่
     4.6 แผนที่ 6 การพัฒนา การบริหารจัดการ และอำนวยการ 
 
 

สรุปผลการดำเนินงาน

ตาราง 1 ผลการสกัดกั้น จับกุมคดียาเสพติด และสารเคมี (2559 - 2561)

 


ตาราง 2 ผลการสกัดกั้น จับกุมคดียาเสพติด และสารเคมี (2559 - 2561) จำแนกรายประเทศ 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

1. แม้ว่าสมาชิกทั้ง 6 ประเทศ สามารถสกัดกั้น ปราบปรามยาเสพติดจากแหล่งผลิตสามเหลี่ยมทองคำได้เป็นจ้านวนมาก แต่จากการประมวลสถานภาพของการดำเนินงานในภาพรวม จำแนกได้ ดังนี้     
     1.1 ปริมาณการผลิตยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำในช่วง 2 ปีหลัง มีการผลิตเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากกลุ่มผู้ผลิตสามารถขยายตลาดยาเสพติดไปยังประเทศทั้งในและนอกภูมิภาคได้มากขึ้น โดยใช้ ช่องทางขยายไปยังประเทศที่เป็นตลาดใหม่ เช่น บังคลาเทศ ออสเตรเลีย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เป็นต้น  
     1.2 สารตั้งต้นและสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด ยังอยู่ในภาวะที่สามารถจัดหาเข้าไปในแหล่งผลิตยาเสพติดในสามเหลี่ยมทองคำได้ อันเนื่องมาจากกลุ่มผู้ผลิตและนักเคมี สามารถใช้สารตัวใหม่ที่ ยังไม่มีการควบคุมเพียงพอ มาแทนที่สารตัวเดิมที่ถูกสกัดจับได้ ทำให้กลุ่มผู้ผลิตสามารถใช้สารตั้งต้นและ สารเคมีได้ทั้งตัวเดิมและตัวใหม่   
     1.3 โครงสร้างกลุ่มผู้ผลิตและค้ายาเสพติดระดับสำคัญในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ยังไม่ถูก ลดทอนศักยภาพมากนัก ท้าให้ยังมีศักยภาพดำเนินการด้านยาเสพติดได้อีก  
     1.4 ความร่วมมือของ 6 ประเทศในการดำเนินการต่อพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ จากพื้นฐานของ ระบบและการทำงานของแต่ละประเทศที่แตกต่างกันในช่วงแรก เมื่อได้ดำเนินการร่วมกันอย่างใกล้ชิด ก็สามารถพัฒนาความร่วมมือได้มากขึ้น มีความไว้วางใจกันเพิ่มขึ้น สร้างระบบและกลไกความร่วมมือ ทั้งในด้าน การข่าว การปฏิบัติงานร่วม การขยายผลการจับกุมร่วม การพัฒนาบุคลากรร่วม รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ ประสานงานอำนวยการร่วมกัน อย่างเป็นผลสำเร็จ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีในระยะต่อไป  
     1.5 อย่างไรก็ตาม การดำเนินการสร้างแนวปิดล้อมการผลิตยาเสพติดต่อพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ของ 6 ประเทศ ยังมีบางแห่งที่ยังเป็นข้อจำกัด และยังไม่ได้ด้าเนินการอย่างเต็มที่ จึงเป็นช่องว่างที่สำคัญสำหรับกลุ่มผู้ผลิตและค้ายาเสพติดใช้ในการขนส่งสารตั้งต้น สารเคมีและยาเสพติดไปยัง
แหล่ง ปลายทาง   
     1.6 ด้านการกระจายตัวยาเสพติดจากพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า  
           1.6.1 ยาบ้า มีการกระจายตัวไปยังประเทศจีน เมียนมา สปป.ลาว และไทย มากขึ้น ขณะที่ไอซ์กระจายตัวไปยังประเทศจีน และเวียดนามมาก    
           1.6.2 เฮโรอีน ส่วนใหญ่มีการกระจายตัวไปทางเหนือ ได้แก่ ประเทศจีน และเวียดนาม    
           1.6.3 กัญชา มีการกระจายตัวมากใน สปป.ลาว ที่ต่อกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ ประเทศไทย    
           1.6.4 สารเคมี ปรากฏมากในพื้นที่ประเทศจีน และเมียนมา
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565)
แผนปฏิบัติการร่วมแม่น้ำโขงปลอดภัยนี้เป็นการจัดขึ้นจากการระดมความคิดเห็นร่วมกันของสมาชิก 6 ประเทศ เพื่อสรุปและวางทิศทางความร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ร่วมกัน โดยสำนักงาน ป.ป.ส. ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งแรก ระหว่างวันที่ 8 - 12 เมษายน 2561 และได้ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา โดยที่ประชุมของทั้ง ๖ ประเทศสมาชิกได้เห็นชอบร่วมกันในกรอบ ความคิดมาตรการสำคัญ ๆ เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการดำเนินการร่วมกันต่อไปในอนาคตข้างหน้า แนวโน้มของสถานการณ์ยาเสพติดใน 4 ปี ข้างหน้า

จากการประมาณการสถานการณ์ยาเสพติดและปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถประมาณการ แนวโน้มของสถานการณ์ใน 4 ปีข้างหน้า ได้ดังนี้
           1. มีข้อบ่งชี้ว่า การผลิตยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำใน 4 ปีข้างหน้า ยังมีปัจจัยเกื้อกูล ที่สามารถดำรงศักยภาพการผลิตได้อีก โดยมีปัจจัยสภาพแวดล้อมในด้านต่าง ๆ เป็นตัวเสริม ทั้งปัจจัย การเมือง และปัจจัยความมั่นคง
           2. ยาเสพติดสังเคราะห์มีแนวโน้มจะถูกผลิตมากขึ้นในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ทั้งเพื่อสนองความต้องการของตลาดในประเทศต่าง ๆ และการขยายไปสู่ตลาดใหม่ที่สำคัญ ได้แก่ ไอซ์ ยาบ้า เคตามีน ในขณะที่ ยาเสพติด ที่มีพื้นฐานจากพืช เช่น เฮโรอีน และฝิ่น เป็นต้น ยังมีภาวะการขยายตัวที่จำกัด เพราะมีตัวแปรทาง ธรรมชาติเป็นปัจจัยกำหนด
           3. การเพิ่มขึ้นของยาเสพติดประเภทสังเคราะห์ มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 3 ปัจจัย ได้แก่ นักเคมี สารเคมี และพื้นที่ผลิต มีข้อบ่งชี้ว่า นักเคมีจากประเทศนอกภูมิภาคกำลังเข้ามามีบทบาทต่อการผลิต ยาเสพติดสังเคราะห์ชนิดต่างๆ มากขึ้น และอาจใช้สารเคมีใหม่ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุมของฝ่ายเจ้าหน้าที่ ของหลายประเทศ ซึ่งจะทำให้สถานการณ์การผลิตยาเสพติดมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
           4. การขยายตัวของยาเสพติดสังเคราะห์ชนิดต่าง ๆ อาจจะนำไปสู่ความเชื่อมโยงของกลุ่มการค้ายาเสพติดในสามเหลี่ยมทองคำกับกลุ่มการค้านอกภูมิภาค ทั้งกลุ่มการค้าอัฟริกัน และกลุ่มการค้าออสเตรเลีย จนอาจเป็นโครงสร้างการค้าที่มีความเชื่อมโยงกับภูมิภาคต่าง ๆ และอาจเป็นเงื่อนไขการขยาย ตลาดผู้เสพอีกช่องทางหนึ่ง
           5. ทิศทางการขยายตลาดยาเสพติดจากพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ จะกระจายทิศทางมากขึ้น ได้แก่ การกระจายตัวไปทางทิศเหนือและทิศตะวันตกของสามเหลี่ยมทองคำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีน และบังคลาเทศ ในขณะที่การกระจายตัวลงมาทางใต้ จะมุ่งสู่ปลายทางอีกหลายประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย ซึ่งมีแนวโน้มการกระจายตัวที่สำคัญในอนาคต การกระจายทิศทางในลักษณะนี ทำให้ประเทศไทย สปป.ลาว เวียดนาม และกัมพูชา จะอยู่ในฐานะประเทศทางผ่านของยาเสพติด อีกสถานะหนึ่ง ส่งผลให้เครือข่ายการค้ายาเสพติดข้ามชาติสร้างเครือข่ายในประเทศเหล่านี มากขึ้น และจะสัมพันธ์กับการกระทำผิดในด้านอื่น ได้แก่ เครือข่ายอาชญากรรม ค้ามนุษย์ และฟอกเงิน
           6. ในระยะ 4 ปีข้างหน้า ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การสื่อสารทาง Social Media ความเชื่อมโยงของระบบคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์ต่าง ๆ จะทำให้ทุกประเทศทั้งในภูมิภาคและนอกภูมิภาค อยู่ในภาวะไร้พรมแดนมากขึ้น สิ่งเหล่านี อีกด้านหนึ่งเป็นปัจจัยเกื้อกูลที่จะทำให้เครือข่ายการผลิต และค้ายาเสพติด สารเคมีต่าง ๆ ในหลายประเทศ มีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น หากระบบ การปราบปรามของหน่วยปราบปรามยาเสพติดทุกประเทศ ไม่สามารถก้าวทันความเจริญก้าวหน้า ได้อย่างทัดเทียมกลุ่มผู้กระทำผิดกฎหมายเหล่านี ก็จะเป็นช่วงห่างของศักยภาพการปราบปรามยาเสพติด ในภาพรวม
           7. การสร้างสันติภาพ การเจรจาปรองดองระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์กับรัฐบาลเมียนมา จะเป็นเงื่อนไข สำคัญต่อแนวโน้มการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ หากสามารถยุติปัญหาได้มากขึ้นเท่าใด โอกาสของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมาตรการก็สามารถดำเนินการได้มากขึ้นเท่านั้น ซึ่งจะส่งผลต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในภาพรวม
           8. ในระยะ 4 ปีข้างหน้า หากความร่วมมือ การประสานงานและการสนับสนุนของ 6 ประเทศกลุ่มแม่น้ำโขงกับประเทศนอกภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบของยาเสพติดจากสามเหลี่ยมทองคำ จะสามารถพัฒนา ศักยภาพและยกระดับไปสู่การปิดล้อมพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำได้มากขึ้นเท่าใด โอกาสของการลดเงื่อนไข ของยาเสพติดในพื้นที่จะเป็นไปได้มากขึ้นเท่านั้น ซึ่งถือเป็นการสร้างเงื่อนไขผนึกกำลังร่วมของทุกประเทศที่ ได้รับผลกระทบในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย มาตรการ
แผนปฏิบัติการร่วมแม่น้ำโขงปลอดภัยเพื่อการควบคุมยาเสพติด 6 ประเทศ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565) : กัมพูชา จีน สปป.ลาว เมียนมา ไทย เวียดนาม เป็นแผนต่อเนื่องจากความร่วมมือของ 6 ประเทศ ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่เห็นพ้องกันว่า ปัญหายาเสพติดยังเป็นภัยต่อเนื่องที่ส่งผลต่อประชาชนในภูมิภาคและนอกภูมิภาค ที่จะต้องผนึกกำลังกัน ร่วมกันแก้ไขปัญหาให้เป็นผลสำเร็จ จึงได้ร่วมกันกำหนด กรอบความคิดและยุทธศาสตร์ร่วมกัน ดังนี
           1. กรอบความคิด กำหนด ๔ กรอบความคิดหลัก ได้แก่
                1.1 กำหนดกรอบการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นโจทย์ร่วมของทุกประเทศเป็นปัญหาหลัก
                1.2 กำหนดกรอบพื้นที่ยาเสพติดในสามเหลี่ยมทองคำ เป็นกรอบหลักที่สมาชิกทั้ง 6 ประเทศ ยึดถือร่วมกัน
                1.3 การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ไม่สามารถด้าเนินการได้   โดยประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพัง ผลสำเร็จจะบังเกิดขึ้นได้จากการที่ทุกประเทศสมาชิกจะต้องผนึกกำลังร่วมกัน อย่างมียุทธศาสตร์ และความเป็นหนึ่งเดียว ภายใต้คำขวัญ "one mission one goal one family"
                1.4 ใช้กรอบความคิดต่อยอด ขยายผล เพิ่มศักยภาพจากการแก้ไขปัญหาของ 6 ประเทศสมาชิกในช่วงที่ผ่านมาเป็นทุนเพื่อพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหาร่วมกันในอนาคต
           2. ยุทธศาสตร์  สกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ด้วยการผนึกกำลังการพัฒนาศักยภาพ การยกระดับความร่วมมือกันของสมาชิก 6 ประเทศ
           3. วัตถุประสงค์
                3.1 ลดศักยภาพการผลิตยาเสพติดประเภทต่าง ๆ ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ
                3.2 ความร่วมมือของสมาชิกทั้ง 6 ประเทศ ในการสกัดกั้น ปิดล้อมยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ มีนัยยะสำคัญต่อการลดสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่
                3.3 พัฒนาความร่วมมือของสมาชิกทั้ง 6 ประเทศให้เป็นแบบอย่าง (Model) ของการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน และได้รับการยอมรับจากประชาคมยาเสพติดระหว่างประเทศ
           4. เป้าหมาย  กำหนดเป้าหมายการปฏิบัติของประเทศสมาชิกทั้ง 6 ประเทศ ดังนี
                4.1 มีผลการจับกุมยาเสพติด สารตั้งต้นและสารเคมีในพื้นที่ปฏิบัติการมียอดรวมที่สูงขึ้นในแต่ละปี
                4.2 ทุกประเทศสมาชิกนำยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทางและกิจกรรมที่กำหนดในแผนปฏิบัติการร่วมฯ ไปปฏิบัติอย่างชัดเจนในแต่ละปี
                4.3 ทุกระบบปฏิบัติการที่กำหนดในแผนปฏิบัติการร่วมฯ ได้รับการปฏิบัติและมีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
                4.4 ประเทศที่ได้รับผลกระทบให้การสนับสนุน ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ กับประเทศสมาชิกตามแผนการสนับสนุนมาตรการและพัฒนาพื้นที่
           5. พื้นที่เป้าหมายปฏิบัติการ
                5.1 ก้าหนดพื้นที่เป้าหมายปฏิบัติการให้ครอบคลุมพื้นที่ที่สามารถจัดวางกำลังการปฏิบัติของประเทศสมาชิกที่จะดำเนินการสกัดกั้น ปิดล้อมพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำได้โดยตรง
                5.2 กำหนดพื้นที่เป้าหมายปฏิบัติการในแผนปฏิบัติการร่วมฯ เป็นกรอบกว้างครอบคลุมพื้นที่การปฏิบัติการ 4 ปี โดยในแต่ละปี อาจมีการก้าหนดเป้าหมายเฉพาะเจาะจง ที่ต้องการมุ่งเน้นตามสถานการณ์ปัญหาในแต่ละห้วงตามความเห็นร่วมกันของประเทศสมาชิก
                5.3 พื้นที่เป้าหมายปฏิบัติการใน 4 ปี  มีดังนี
                       5.3.1 กัมพูชา : จังหวัดสตึงเตรง จังหวัดพระวิหาร จังหวัดตาแก้ว
                       5.3.2 ประเทศจีน : มณฑลยูนนาน
                       5.3.3 สปป ลาว : แขวงหลวงน้ำทา แขวงบ่อแก้ว แขวงพงสาลี แขวงเชียงขวาง  แขวงหัวพัน แขวงไซยะบูลี แขวงเวียงจันทน์ แขวงบอลิคำไซ แขวงคำม่วน แขวงสะหวันนะเขต แขวงสาละวัน แขวงจำปาสัก
                       5.3.4 เมียนมา :  รัฐฉาน จังหวัดเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง
                       5.3.5 ประเทศไทย  :  จังหวัดตาก จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดน่าน จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดแพร่ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ
                       5.3.6 เวียดนาม  :  จังหวัดเดียนเบียน จังหวัดเซินลา จังหวัดฮหว่าบิ่ญ จังหวัดทัญฮว้า จังหวัดเหงะอาน จังหวัดห่าติ๋ญ จังหวัดกวางจิ จังหวัดไตนิง และ จังหวัดอานซาง
           6. กำหนด ๔ จุดเน้นการปฏิบัติ ได้แก่
                6.1 เน้นการวางแนวการสกัดกั้น ปิดล้อมในเส้นทางบกและทางน้ำที่มีต่อพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ
                6.2 เน้นการสกัดกั้น ควบคุมสารตั้งต้นและสารเคมีเพื่อตัดเงื่อนไขการผลิตยาเสพติดในสามเหลี่ยมทองคำ
                6.3 เน้นการทำลายเครือข่ายการผลิตรายสำคัญและตัดวงจรทางการเงิน
                6.4 เน้นการพัฒนาศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัยและพัฒนาระบบปฏิบัติการร่วม
           7. มาตรการ  กำหนด 7 มาตรการต่อเนื่องจากแผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย 6 ประเทศ ระยะเวลา 4 ปี (2562 - 2565) ดังนี
                มาตรการที่ 1 การสกัดกั้น ควบคุมสารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์
                มาตรการที่ 2 การสกัดกั้นเส้นทางทางบกและด่านชายแดน
                มาตรการที่ 3 การสกัดกั้นพื้นที่เสี่ยงตามแนวชายแดน
                มาตรการที่ 4 การปราบปรามเครือข่ายการผลิตและค้ายาเสพติด
                มาตรการที่ 5 การสกัดกั้นยาเสพติดผ่านแม่น้ำโขง
                มาตรการที่ 6 การสนับสนุนมาตรการและความช่วยเหลือ
                มาตรการที่ 7 การพัฒนาศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัยและการพัฒนาระบบ

********************