ศปป.2 กอ.รมน. เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรู้เท่าทันการค้ามนุษย์ ของ กอ.รมน. จ.นครราชสีมา ในเวลาเดียวกันได้เปิดประชุมฯ ผ่าน vtc google meet จ.สุรินทร์ ณ รร.เฮอร์มิเทจ อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา และได้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ต่อไป