ศปป.2 กอ.รมน. พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม แคมป์คนงาน รพ.กรุงเทพ  และ ชุมชนซอยสัมพันธ์ พร้อมทั้งแนะนำการปฏิบัติและรับฟังปัญหาเพื่อนำมาแก้ไขให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี