ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมแนวทางการปฏิบัติงานส่วนงานเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ห้วง พ.ค.64 - ก.ย.64