วันที่ ๑๘ ก.ย. ๖๓, ๐๙๓๐ 

พล.ท.ธนณัฐ  ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.๒ กอ.รมน. เป็นประธานในการปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานของ ชวกม. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมดี วารี จอมเทียน บีช พัทยา จ.ชลบุรี โดยมีผู้แทนจาก กอ.รมน.ภาค สย., ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน (ชพส.),ชุดวิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชน (ชบข.),ชุดวิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดิน (ชวกม.) เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน ๑๖๐ นาย ในการฝึกอบรมมีการบรรยายโดยวิทยากรพิเศษจาก กอ.รมน.ภาค สย., การแบ่งกลุ่มตามหัวข้อที่กำหนด เพื่อนำเสนอผลการถกแถลง หลังจากการแถลงผล ผอ.ศปปศ๒ กอ.รมน. ได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้แทน กอ.รมน.ภาค และหัวหน้ชุด ชพส., ชบข. และ ชวกม. ที่มีความมุ่งมั่น วิริยะ อุตสาหะ ในการปฏิบัติงานตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดบริเวณแนวชายแดน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย