กอ.รมน.ร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจ การปฏิบัติตัวก่อน-หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนในประเทศไทย วันนี้ (๑๔ มี.ค.๖๔) พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน.ได้เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ถือว่าเป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่ ที่มีการระบาดไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุข เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศเป็นอย่างมาก รัฐบาลจึงมีนโยบายใช้วัคซีนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ควบคู่กับมาตรการป้องกันอื่นๆ เช่น การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การเว้นระยะห่างทางกายภาพ การรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล การกักกันโรคบุคคลที่เดินทาง มาจากพื้นที่เสี่ยง ทั้งในและภายนอกประเทศ ทั้งนี้เพื่อลดการติดเชื้อและป่วยรุนแรง การเสียชีวิต รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยของรัฐบาล พร้อมกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมให้กับสู่สภาวะปกติอย่างโดยเร็ว การเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งทั้งในเรื่องของวัคซีนฯ และการสร้าง การรับรู้ความเข้าใจในการรับวัคซีนอย่างถูกต้องตามหลักทางการแพทย์ นั้น กอ.รมน.เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนร่วม ดำเนินการสื่อสารให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ การให้บริการวัคซีน เพื่อให้ประชาชนทุกคนในประเทศไทย ได้รับการฉีดวัคซีนที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคโควิด-19 โดยใช้ช่องทางของ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนถึงเหตุผลความจำเป็นการปฏิบัติตัวก่อน-หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 อาทิ การตรวจสอบโรคประจำตัว การแพ้ยา และสังเกตอาการข้างเคียงภายหลังการฉีดวัคซีน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ,ลดการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 อีกทั้งเป็นการรักษาระบบสุขภาพของประเทศ และสร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับประชากร และฟื้นฟูให้ประเทศกลับเข้าสู่สภาวะปกติ เพื่อรักษาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศต่อไป กอ.รมน.จึงฝากความห่วงใยมายังประชาชน กับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนฯที่ผ่านมา ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเอง รวมทั้งการดูแลสุขอนามัยส่วนตัว ซึ่งถือว่ายังเป็นมาตรการที่สำคัญ จึงขอความร่วมมือร่วมใจ โดยขอส่งความปรารถนาดีมายังประชาชนทุกคน ต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง จนกว่าประเทศไทยและทั่วโลกจะเข้าสู่สภาวะปกติ ๑๔ มี.ค.๖๔ กอ.รมน. พร้อมมุ่งมั่น บูรณาการ ขับเคลื่อน ประสานงาน และเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส อ้างอิง : https://web.facebook.com/SPMISOC/posts/1416129588737630