ศปป.2 กอ.รมน. มอบนโยบายการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาพื้นที่และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ตามชายแดน กิจกรรมการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด การสร้างเครือข่ายผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค.๑ สย.๓ ประจำปี ๒๕๖๕