ศปป.2 กอ.รมน. เข้าร่วมประชุมบูรณาการและขับเคลื่อนการบริหารจัดการชายแดนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) โดยมี พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพไทย ชั้น 4 อาคารกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ