ศปป.2 กอ.รมน. ลงตรวจพื้นที่ชายแดนริมแม่น้ำกระบุรีช่องทางท่าข้ามอำเภอกระบุรี จ.ระนอง