กอ.รมน. โดย สำนักงานเลขานุการ กอ.รมน. ได้จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑ ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค ๓ (นครสวรรค์, พิจิตร, พิษณุโลก) ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมี พ.อ. กัญจน์ณัฏฐ์ เพ็ชรแสง ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการ กอ.รมน. เป็นหัวหน้าคณะ ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของ กอ.รมน. กับสื่อมวลชนให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของกันและกันในการช่วยเหลือ และส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งนำกิจกรรมที่ได้พบเห็น ออกเผยแพร่สู่สาธารณชนตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน โดยมีสื่อมวลชนทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ https://www.facebook.com/SPMISOC/posts/1422705621413360