กอ.รมน. จัดกิจกรรมการตรวจร่างกายประจำปีให้กับข้าราชการและลูกจ้าง กอ.รมน. (ส่วนกลาง) ประจำปี ๒๕๖๔ โดย สวพท. (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร) ในวันที่ ๑๑-๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘๐๐-๑๐๑๕ ณ อาคารรื่นฤดี ชั้น ๑ อ้างอิง : https://www.facebook.com/SPMISOC/posts/1414041205613135