ศปป.2 กอ.รมน. เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ(กัมพูชา ลาว และเมียนมา) โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมประสงค์รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน